Roma Club Alapítvány

MiniPolisz

 

MiniPolisz

A MiniPolisz az a hely, ahol a gyerekek is felnőttek lehetnek!

A főleg gyermekeket fogadó "kis-világ" élménypark 200 fő ingyen belépőjegyet adományozott a Mosoly akciónknak.

Forintosítva: 200 x 1790 Ft = 358 000 Ft

A MiniPolisz:

"Egy egyedülálló inter­ak­tív kiál­lítás gyer­mekek számára. Folyam­atosan megújuló helyszíneinken a kic­sik egy tel­jes mérték­ben az ő méreteiknek megfelelően felépített város­ban egy időre bele­bújhat­nak a fel­nőt­tek bőrébe. Kipróbál­hatják magukat a nagyok áhított világában, így olyan tevékenységek­ben is részt vehet­nek,
ame­lyek­től több­nyire tiltva van­nak.

A feje tete­jére állítjuk a szá­mukra megszokott vilá­got, így lehet belőlük néhány órára árus, pénztáros, orvos, autósz­erelő, hír­mondó vagy akár szobafestőként – de világsztárként is bizonyíthatják kreativ­itá­sukat.
Célunk olyan tar­tal­mas elfoglalt­sá­got nyúj­tani a 3–12 éves korosztá­ly­nak, ahol a méret­ben rájuk szabott környezetben közeleb­bről is megis­mer­hetik szüleik világát.

A gyer­mekek által ked­velt szerepc­serés szi­tuá­ciók­ban izgal­mas kalan­dokat élhet­nek át a MiniPoliszban."

Nagyon köszönjük!

vissza